Įstatai

BIRŽŲ SENOVINĖS TECHNIKOS KLUBO „EKIPAŽAS“

ĮSTATAI

2011 m. rugsėjo 16 d.

 1. Bendrosios nuostatos.

  1. Biržų senovinės technikos klubas "Ekipažas" ( toliau tekste - klubas ) yra savanoriška organizacija, vienijanti Aukštaitijos regiono senovinių automobilių, motociklų ir kitos technikos savininkus, šios technikos istorijos tyrinėtojus, žinovus bei mėgėjus bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti.
  2. Biržų senovinės technikos klubo "Ekipažas" teisinė forma - asociacija.
  3. Klubas turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, anspaudą. Taip pat gali turėti emblemą bei kitą simboliką.
  4. Klubas yra labdaros ir paramos teikėjas bei gavėjas.
  5. Klubas veikia Lietuvos Respublikoje ir jo veiklos laikotarpis neribotas.
  6. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, klubo įstatais, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.
 2. Klubo tikslai, veiklos apimtis ir pobūdis

  1. Klubo tikslai ir uždaviniai:

   1. Organizuoti senovinės technikos mėgėjų turiningą laisvalaikį, ugdyti jų kultūrą ir aktyvumą, savo veikloje ieškoti visuomenei naudingų idėjų, skatinti sveiką gyvenimo būdą.
   2. Padėti klubo nariams ginant jų teises, profesines, ekonominius bei socialinius interesus, atstovauti klubo narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose institucijose.
   3. Informuoti klubo narius apie organizuojamas parodas, muges ir kitus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
   4. Teikti projektus ir pasiūlymus vietinių ir valstybinių institucijų skelbiamiems nevyriausybinėms organizacijoms paramos finansavimo projektams.
   5. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
   6. Vienyti senovinių automobilių ir motociklų savininkus, sportininkus, veteranus, kolekcininkus, istorikus, pasitelkiant organizacijas, užsiimančias gimininga klubui veikla;
   7. Plačiai propoguoti senovinę techniką parodomis, renginiais, leidiniais, varžybomis.
  2. Siekdamas savo tikslų ir vykdydamas veiklą klubas gali:

   1. Pirkti ir kitokiu būdu įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.
   2. Skolintis ir skolinti, įstatymų nustatyta tvarka, pinigines lėšas ir kitą turtą;
   3. Teikti labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
   4. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, neprieštaraujančius asociacijos veiklos tikslams ir uždaviniams;
   5. Nustatyti klubo vidaus organizacinę struktūrą, nustatyta tvarka steigti įmones, agentūras, filialus, atstovybes;
   6. Jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų;
   7. Vykdyti veiklą, kuri yra licenzijuojama, klubas gali tik gavęs atitinkamus leidimus ar licencijas.
  3. Klubo veiklos pagal EVRK 2 red.:

   1. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, 45.20;
   2. Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba, 45,32;
   3. Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra, remontas, 45.40;
   4. Apgyvendinimo veikla, 55;
   5. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.10;
   6. Leidybinė veikla. 58;
   7. Motociklų nuoma, 77.39.20;
   8. Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, 77.11;
   9. Automobilinių namelių nuoma, 77.39.30;
   10. Vairavimo mokyklų veikla, 85.53;
   11. Kita sportinė veikla, 93.19;
   12. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla, 93.2.
   13. Klubas gali vykdyti ir kitą, įstatymų nedraudžiamą bei šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą, reikalingą klubo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 3. Klubo nariai. Jų teisės ir pareigos.

  1. Klubo nariu gali būti fiziniai asmenys sukaukę 18 metų, pritariantis klubo tikslams, sumokėję stojimo mokestį.
  2. Klubo nariai turi lygias teises.
  3. Klubo narys turi teises ir pareigas:
  4. Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  5. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  6. Susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  7. Bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  8. Kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
  9. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.
 4. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo varka

  1. Klubo nariu tampama Kubo tarybos nutarimu, asmeniškai pateikus prašymą apie pageidavimą tapti Klubo nariu.
  2. Tarybai atmetus asmens prašymą dėl priėmimo į Klubą, asmuo gali kreiptis į visuotinį narių susirinkimą, kuris priima galutinį sprendimą dėl priėmimo į asociaciją.
  3. Iš klubo išstojama, pateikus raštišką prašymą Klubo tarybai ir atsiskaičius su Klubu už turtinius įsipareigojimus.
  4. Visuotinio susirinkimo nutarimu Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo, jeigu:
  5. Nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
  6. Ilgiau kaip metus nedalyvauja Klubo veikloje;
  7. Pasibaigus nustatytam terminui, ilgiau kaip 2 mėnesius; nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų;
  8. Klubo nariui išstojus arba jį pašalinus iš Klubo narių nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.
 5. Klubo valdymas

  • Klubo organai yra: visuotinis susirinkimas, klubo valdymo organas - Taryba, klubo prezidentas.
  • Klubo valdymo organui už veiklą klubo valdymo organuose gali būti atlyginama.
  1. Visoutinis narių susirinkimas

   1. Klubo visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis organas, šaukiamas 1 ar 2 ( pasirinkti ) kartus per metus.
   2. Susirinkimas yra teisėtas, jei Klubo nariai apie jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau, kaip prieš savaitę, elektroniniu paštu, faksu, pasirašytinai ar registruotu laišku, ir jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo narių.
   3. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo susirinkusių narių ( atstovų ) skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas per vieną mėnesį.
   4. Visi sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Keičiant įstatus ir priimant sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos ( likvidavimo ar reorganizavimo ) reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
   5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi dalyvaujantis asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.
   6. Klubo narių susirinkimą kviečia taryba.
   7. Visuotinis narių susirinkimas:
    1. keičia Klubo įstatus;
    2. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo );
    3. Tvirtina: Klubo veiklos programą, išlaidų sąmatą, finansinę atskaitomybę, Klubo veiklos ataskaitą.
    4. Nustato stojamojo, nario mokesčio dydį bei kitų tikslinių įnašų dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;
    5. Renka Klubo prezidentą ir jį atšaukia;
    6. Renka ir atšaukia Klubo tarybos narius;
    7. Gali atšaukti Klubo ir Klubo prezidento nutarimus, įsakymus;
    8. Priima sprendimus dėl Klubo dalyvavimo kitose organizacijose;
    9. Sprendžia struktūrinių padalinių steigimo, pasibaigimo klausimus, tvirtina struktūrinio padalinio nuostatus;
    10. Priima kitus sprendimus, kurie neprieštarauja Klubo įstatams.
  2. Klubo taryba

   1. Klubo taryba - kolegialus valdymo organas, renkamas 3 (trejiems) metams. Tarybos nariu skaičius yra 5 tarybos nariai. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu. Išrinktais laikomi surinkę daugiausia susirinkime dalyvavusių narių balsų.
   2. Tarybos darbui vadovauja Klubo prezidentas, kuris kartu yra ir tarybos narys.
   3. Tarybos nario įgaliojimai baigiasi: pasibaigus kadencijos laikui, kai atsistatydina pateikęs tarybai prašymą ir dėl jo atsistatydinimo pritaria visuotinis narių susirinkimas, kai atšaukiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
   4. Taryba pirmame savo posėdyje prezidento teikimu išrenka tarybos atsakingąjį sekretorių ir finansininką.
   5. Tarybos atsakingasis sekretorius renkamas posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma iš tarybos narių ir atlieka šias funkcijas: skelbia viešą informaciją ir informuoja Klubo narius, tvarko asociacijos dokumentaciją ir asociacijos narių sąrašą, pavaduoja Klubo prezidentą
   6. Taryba atlieka šias funkcijas:
    1. ruošia visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir informuoja Klubo narius apie susirinkimo vietą ir laiką;
    2. sudaro ir teikia susirinkimui Klubo veikos ataskaitą, išlaidų sąmatas, finansinės veikos metinę ataskaitą;
    3. tvirtina materialinių vertybių nurašymo aktus;
    4. tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą, prima darbuotojus;
    5. sudaro specialystų grupes Klubo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
    6. sprendžia organizacinius organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus, suteikia įgaliojimus Prezidentui;
    7. teikia pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl Klubo nario pašalinimo;
    8. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
    9. šaukia eilinius visuotinius narių susirinkimus;
    10. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką;
    11. kontroliuoja galiojančių įstatų laikymasį;
    12. disponuoja Klubo turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti;
    13. organizuoja susitikimus, seminarus ir kitą praktinę Klubo veiklą bei priima nutarimus kitais klausimais;
    14. priima sprendimą dėl klubo buveinės adreso keitimo;
    15. Vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo paskirtas funkcijas.
   7. Taryba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir visuomet ne vėliau nei prieš tris dienas iki visuotinio narių susirinkimo.
   8. Už tarybos nario veiklą gali būti atlyginama.
   9. Tarybos posėdžio nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip Vi tarybos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia prezidento balsas.
  3. Klubo prezidentas

   1. Klubo prezidentas - vienasmenis valdymo organas renkamas 3 (trejiems) metams visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančių narių balsų dauguma. Prezidento kadencijų skaičius neribotas.
   2. Klubo prezidentas - savo veikloje vadovaujasi visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir tarybos nutarimais. Už savo veiklą atsako tarybai, o už tarybos veiklą - visuotiniam narių susirinkimui.
   3. Atstovauja Klubą teisme, valstybės ir savy valdybės įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat tarybos įgaliotas sudaro sandorius Klubo vardu.
   4. Šaukia tarybos posėdžius, organizuoja tarybos darbą, atsako už visuotinių susirinkimų bei tarybos posėdžių sukvietimą bei priimtų sprendimų, nutarimų įgyvendinimą;
   5. Pateikia Klubo dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui.
   6. Priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus.
   7. Atlieka kitus susirinkimo ar tarybos pavestus darbus.
   8. Klubo prezidentas nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas: kai atsistatydina, pateikęs prašymą tarybai. Tarybos teikimu sprendimą dėl Klubo prezidento priima visuotinis narių susirinkimas, kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu, prezidentui nesant ar negalint eiti pareigų tarybos sprendimu jį pakeičia tarybos narys - atsakingasis sekretorius.
 6. Filialų ir atstovybių steigimas bei jų veiklos nutraukimo tvarka

  1. Filialai ir atstovybės ( toliau - tekste padaliniai ) steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Reorganizuoti, nutraukti padalinio veiklą gali visuotinis narių susirinkimas.
 7. Klubo įstatų keitimo tvarka

  1. Klubo įstatus turi teisę keisti visuotinis narių susirinkimas. Įstatai keičiami kvalifikuota visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma, kurį negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkimo dalyvių balsų.
  2. Klubo pakeisti įstatai registruojami Juridinių asmenų registre.
 8. Dokumentų ir kitos informacijos apie klubą pateikimo tvarka

  1. Dokumentai ir kita informacija Klubo nariams pateikiama raštu pagal tarybos nustatyta tvarką.
  2. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą pateikiama Klubo nariams kaip numatyta šiuose įstatuose.
  3. Apie Klubo likvidavimą ir kiti pranešimai skelbiami respublikiniame laikraštyje "Lietuvos rytas".
 9. Lėšų ir pajamų naudojimo bei veiklos kontrolės veikla

  1. Klubo lėšas sudaro: stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai, parama gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, valstybės ir savivaldybės skirtos lėšos, fizinių ir juridinių asmneų paukotos lėšos ir turtas, kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
  2. Klubo lėšos ir turtas naudojamas numatytiems tikslams įgyvendinti. Klubo lėšos negali būti skirstomos Klubo nariams ar valdymo organų nariams.
  3. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, transporto priemonės ir kitas turtas reikalingas Klubo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už Klubo lėšas bei kitu teisėtu būdu.
  4. Klubo narys už klubo įsipareigojimus neatsako.
 10. Finansinės veiklos kontrolė

  1. Klubo lėšų ir turto apskaitą tvarko Klubo prezidento pasiūlytas ir tarybos narių patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį, finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su fiziniu ar juridiniu asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.
  2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atliekamas Klubo finansinės veiklos auditas. Auditorių tvirtina visuotinis narių susirinkimas 14 visu susirinkimo narių balsų dauguma. Audito išlaidas apmokamos klubo lėšomis.
 11. Baigiamosios nuostatos

  1. Kilus Klubo veikoje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatuose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nuostatos.
  2. Šie įstatai priimti Biržų senovinės technikos klubo „EKIPAŽAS" steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2011 m. rugsėjo 16 d., protokolo Nr.l.